VH1 Mega Hits

10h00 - VH1Shuffle 

11h00 - In Motion 

13h00 - VH1Shuffle 

15h00 - In Motion 

17h00 - In Motion 

18h00 - VH1Shuffle 

19h00 - In Motion 

21h00 - VH1Shuffle 

23h00 - In Motion